Vergunningen

Vanaf 2013 is de uitvoering van de Kindervrijmarkt gewijzigd. De gemeente Oegstgeest heeft in samenwerking met de Oranjevereniging Oegstgeest toen voor een heel nieuwe opzet gekozen. De uitvoering daarvan is in velerlei opzichten positief ontvangen en vormt weer de basis voor de opzet van de Kindervrijmarkt op zondag 5 mei 2024.

Hoe werkt het sinds de afgelopen jaren? Om te voorkomen dat handelaren en kinderen die niet uit Oegstgeest komen de plaatsen gaan bezetten is besloten om plaatsen toe te wijzen. Verder geldt er een aantal regels waaraan iedere deelnemer moet voldoen. Opzet van de regels is om aan alle deelnemers vooraf een duidelijke plaats (een perceel) toe te wijzen.

De belangrijkste regel is dat iedere deelnemer zich vooraf moet aanmelden bij de organisatie van de Kindervrijmarkt. Als deelnemer wordt gezien het gezin dat woont in Oegstgeest met een postcode genummerd 2341, 2342 of 2343. Een deelnemer aan de “Kindervrijmarkt” is niet ouder dan 16 jaar.

Het kindervrijmarkt gebied wordt verdeeld in percelen van ongeveer 4 tot 5 meter breed. De percelen worden genummerd. Per postcode (dus per gezin of huisadres) kan worden ingeschreven voor één perceel. Toekenning van een perceel wordt éénmalig belast met een bedrag van €7,00. Dit bedrag dient te worden voldaan bij het afhalen van de vergunning.

Per perceel wordt een vergunning uitgegeven. De vergunning bestaat uit een papier met daarop het nummer van het perceel. Dit document wordt in een documenthouder met key-cord meegegeven. Het key-cord met daarin het document dient op 5 mei zodanig zichtbaar te zijn dat de handhavers kunnen zien dat er sprake is van een reguliere deelnemer.

Het is aan de deelnemers vrij om hun perceel zodanig in te richten dat zij hun spulletjes kunnen uitstallen, muziek kunnen maken, kunnen goochelen en wat dies meer zij, mits de aangegeven breedte niet wordt overschreden en mits de documenthouder zichtbaar blijft. Het verkopen van handelswaar is niet toegestaan. (Onder handelswaar worden verstaan die goederen die door samenstelling of gebruik niet als komende van de zolder kunnen worden beschouwd). Let wel dat het gebied is afgesloten voor autoverkeer en dat in de zijstraten op parkeerbeleid zal worden gehandhaafd. Tevens wordt vastgesteld dat het perceel bij het verlaten “schoon” dient te worden opgeleverd.

De percelen worden toegewezen door de organisatie. Deelnemers die langs het parcours wonen krijgen een perceel toegewezen dat zoveel mogelijk vóór hun woning ligt. Die deelnemers kunnen middels hun inschrijving kenbaar maken van deze optie gebruik te willen maken. Zij hebben dus op een beperkte wijze een voorkeursbehandeling. Inschrijven dient wel te geschieden vóór 30 maart. Later inschrijven mag wel maar dan vervalt de mogelijkheid van de voorkeursplaats. Vervolgens hebben leden van de Oranjevereniging voorrang op niet leden en houden we ook rekening met deelnemers die eerder hebben deelgenomen.

De voorinschrijving start op 1 maart en eindigt op 30 maart. Na deze datum wordt door de organisatie een inventarisatie gemaakt over het aantal aanvragen en het aantal plaatsten en of in alle gevallen aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.

U ontvangt van de organisatie een bevestiging als uw inschrijving is ontvangen. Dat kan een aantal dagen duren. Die bevestiging biedt geen garantie op een daadwerkelijke inschrijving of op plaatsing op de door u gewenste voorkeursplek. De ophaaldagen voor de vergunning worden later aan de deelnemers doorgegeven.

De handhaving van de openbare orde geschiedt door de Gemeente Oegstgeest. De handhavers hebben vanuit hun wettelijk gezag de mogelijkheid om deelnemers te weigeren en of te verwijderen.

Het vrijmarktgebied bestaat uit de Terweeweg en een aantal omliggende straten.

In de periode van 1 maart t/m 30 maart kunnen gezinnen die aan de kindervrijmarkt willen deelnemen zich aanmelden via deze website.

Alleen een complete aanvraag via deze website wordt in behandeling genomen.

Het aantal plaatsen is beperkt er is een maximum. Pas na 30 maart worden plaatsen toegewezen. Aanmeldingen welke na 30 maart worden ontvangen worden indien nog mogelijk en op volgorde van binnenkomst van een perceelnummer voorzien.

De verantwoordelijkheid van de Kindervrijmarkt ligt bij de gemeente Oegstgeest. Aan de Oranjevereniging is verzocht medewerking te verlenen aan de organisatie en uitvoering. Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor het bekostigen van de organisatie. Verenigingen kunnen ook via het inschrijfadres hun interesse kenbaar maken. Hierna wordt met hen contact opgenomen.